ZÁKLADNÉ PODMIENKY POŽIČANIA VOZIDLA:

Fyzická osoba (nájomca , vodič)

-platný doklad totožnosti

-vodičsky preukaz

-vratná záloha

Právnická osoba, firmy

-platný doklad totožnosti vodiča

-vodičsky preukaz vodiča

-fakturačné údaje firmy

-vratná záloha

CENNÍK A PLATBA:

Všetky ceny v našom cenníku sú aktuálne a nemenné. Neúčtujeme si žiadne skryté poplatky za doplnkové služby.

Zaplatenie je možné v hotovosti alebo kartou pri preberaní vozidla.

INFORMÁCIE O VOZIDLE:

Vozidlá sú vybavené povinnou výbavou podľa slovenskej legislatívy, doplnkovú výbavu si treba vyžiadať za poplatok.

Každé vozidlo má zaplatený diaľničný poplatok v SR. Mimo SR si diaľničné poplatky hradí nájomca.

Vozidlá sú pred požičaním kontrolované a odovzdané s plnou nádržou a čisté. Pri vrátení vozidla žiadame odovzdať vozidlo s plnou nádržou.

Vozidlá sú  servisované podľa inštrukcií výrobcu.

Za technické údaje, ktoré pri vozidlách uvádzame neručíme, keďže sú to údaje poskytnuté výrobcom.

POISTENIE:

Vozidlá sú poistené (PZP) v prípade škody spôsobenej iným účastníkom, hradenie poisťovňou je 100%.

Vozidlá sú taktiež poistené pre prípad havárie, odcudzenia, poškodenia čelného skla, totálnej škody či živelnej pohromy. Spoluúčasť je minimálne 166,- EUR a max 5% pri škodách , ktoré presiahnu sumu 3333,-EUR. To znamená, že v prípade vzniku škody na vozidle počas prenájmu, či už vinou alebo nevinou automaticky znáša túto spoluúčasť nájomca.

V prípade vzniku malých, kozmetických poškodení do 166,- EUR môže nájomca požiadať o priamu opravu vozidla, kde mu bude účtovaná reálna cena opravy.

POKUTY:

Na Slovensku máme objektívnu zodpovednosť a za všetky pokuty počas prenájmu je zodpovedný (nájomca, vodič), preto treba rátať stým, že všetky pokuty a náklady stým spojené vám budú fakturované.

ASISTENČNÉ SLUŽBY:

Našim klientom poskytujeme 24 hodinovú  telefonickú asistenciu v prípade vzniku poruchy alebo škodovej udalosti vozidla.